Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa. uprzejmie informuje, że z dniem 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zwanym umownie RODO. W związku z powyższym informujemy o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółdzielnię.

 1. Administrator danych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łasku ul.9 Maja 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000174229, NIP 8310003675, REGON 000487255.  Dane kontaktowe do Spółdzielni – administratora: nr telefonu (43) 6752133, 436752136, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  1.  
 2. Kategorie danych osobowych
  Spółdzielnia przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:
  - dane identyfikacyjne,
  - dane adresowe,
  - dane kontaktowe.
  1.  
 3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:
  Dane osobowe osób posiadających tytuły do lokali mieszkalnych i właścicieli lokali będą przetwarzane przez Spółdzielnię w następujących celach:
  • realizacja obowiązku i prawa wynikającego z przepisów prawa spółdzielczego (art.30 Ustawy Prawo Spółdzielcze tj. prowadzenie rejestru członkowskiego i dokumentacji członkowskiej zawierającej imiona i nazwiska, wysokość zadeklarowanych udziałów, wysokość wniesionych wkładów oraz zmiany tych danych (podstawa prawna art.6 ust.1.c RODO);

  • realizacja obowiązku wynikającego z art.4ust.4¹. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. tj. 2013 poz.1222) polegająca na prowadzeniu ewidencji i rozliczeniu przychodów i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości przypadających na lokale członków i najemców Spółdzielni oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami § 16 Statutu Spółdzielni (podstawa prawna art.6 ust.1 .c RODO);
  •  
  • realizacja obowiązku wynikającego z art.29 ustawy o własności lokali polegająca na ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej zgodnie z przyjętymi uchwałami(podstawa prawna art.6 ust.1.c. RODO).
  •  
  • realizacja i wykonanie umów najmu zawartych ze Spółdzielnią, których Państwo są stroną w szczególności umowy lokalu, najmu dodatkowej komórki lokatorskiej, miejsca parkingowego (podstawa prawna art.6 ust.1.b RODO);
  •  
  • realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółdzielnię a polegających na dochodzeniu roszczeń z tytułu zaległych opłat za lokale mieszkalne i użytkowe i rozliczeń umownych (podstawa prawna art.6 ust.1.f RODO);
  •  
  • zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów polegających na archiwowaniu danych dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółdzielni i współwłaścicieli nieruchomości (podstawa prawna art.6.f. RODO).
  1.  
 4. Okres przechowywania danych
  • Dane osobowe przetwarzane przez Spółdzielnię w związku z posiadanym przez Państwa prawem do lokalu przechowywane będą przez okres w jakim przysługuje Państwu prawo do lokalu w wynikający z ustawy o rachunkowości dla dokumentów rozliczeniowych i finansowych oraz przez okres nie dłuższy niż 50 lat po ustaniu w/w prawa w zakresie dokumentów członkowskich.
  •  
  • W przypadku umowy najmu zawartej ze Spółdzielnią, której Państwo są stroną dane osobowe przechowywane będą przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową i terminem wynikającym z ustawy o rachunkowości dla dokumentów rozliczeniowych i finansowych.
  •  
  • W zakresie celów o których mowa w pkt.3 ppkt.5 i 6 przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółdzielni stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  •  
  1.  
 5. Kategoria odbiorców danych
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wymienionych w pkt.3 dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Są to podmioty współpracujące ze Spółdzielnią na podstawie odpowiednich umów obejmujących zadania z zakresu rozliczenia zużycia mediów komunalnych, robót budowlanych i konserwacyjnych wymaganych przepisami prawa w zakresie badań stanu technicznego budynku, usług poligraficznych, prawnych i księgowych.
  1.  
 6. Prawa osób, których dane dotyczą
  Zgodnie z rozporządzeniem przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2.  
  3. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
  4.  
  5. prawo do usunięcia danych na podstawie art.17 RODO,
  6.  
  7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie art.21 RODO,
  8.  
  9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO.
  1.  
 7.  Informacja o wymogu (dobrowolności podania danych)
  Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art.30 ustawy Prawo Spółdzielcze art.4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i art. 29. Ustawy o własności lokalu. Podanie danych ma charakter dobrowolny tylko w przypadku zawierania umowy najmu ze Spółdzielnią ale ich podanie jest warunkiem koniecznym zawarcia i wykonania w/w umowy. Na zasadzie dobrowolności za złożeniem stosownego oświadczenia Spółdzielnia może udostępniać dane osobowe użytkowników i właścicieli lokali w obrębie nieruchomości.

 

  
ZARZĄD
Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej