W ramach uiszczonej opłaty możesz przekazać również zebrane w sposób selektywny odpady komunalne: odpady zielone; odpady budowlano - rozbiórkowe, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe w tym meble, zużyte opony, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych i metale, papier i tektura, odzież i tekstylia


Sposób przekazania Grupa odpadów Rodzaje odpadów

Przez caly rok samodzielnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) ul Lutomierska nr 2 w Łasku
Odpady ulegające biodegradacji

Odpady zielone w ilości do 2,0m2 miesięcznie odpady powstałe m.in. w wyniku pielęgnacji i uprawy ogródków

Odpady problemowe

Odpady budowlano-rozbiórkowe: w ilości do 1,1 m2 rocznie od gospodarstwa domowego, lokalu mieszkaniowego, nieruchomości z zabudową jednorodzinną.
Chemikalia: farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe.
Odpady wielkogabarytowe: wersalki, okna, itp...
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny* chłodziarki, zamrazarki, pralki, odkurzacze, zelazka, młynki do kawy, wagi, zegary, telewizory, radioodbiorniki, instrumenty muzyczne, itp...
Zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych i metale, papier i tektura odzież i tekstylia.Zbiórka w systemie akcyjnym - "wstawka", jeden raz w roku: kwiecień/maj

Odpady problemowe

Zyżyty sprzęt elektryczny i elektroniczny *

Odpady wielogabarytowe w tym meble

Zyżyte baterie i akumulatory

Zużyte opony

Metale (złom)Przez cały rok samodzielnie do punktów aptecznych

Odpady problemowe

Przeterminowane leki: leki w postaci tabletek i drażetek, ampułki, kremy, maści i proszki, syropy, krople oraz inne roztwory w szczelnie zamkniętych opakowaniachPrzez cały rok samodzielnie do pojemników ustawionych w budynkach uzyteczności publicznej

Odpady problemowe

Zużyte baterie

GOSPODARKA ODPADAMI

W RAMACH NOWEGO SYSTEMU


Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że od dn. 01.07.2019 r. zmanie ulegają zasady segregacji odpadów na terenie gminy oraz kolory i oznaczenie pojemników do segregacji. Jest to podyktowane wejściem w życie Rozporządzenia Minista Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.


Zestaw pojemników o ujednoliconych kolorem oznaczeniach w pergolach śmietnikowych

DLA ZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ


Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lask.pl oraz uzyskać w Urzędzie miejskim w Łasku ul. Warszawska 14 telefonicznie pod numerami 43 676 83 77, 43 676 83 52 lub u zarządcy nieruchomości


Śmietniki

Spółka "EKO-REGION"

będzie prowadziła w terenie działania zmierzające do dostosowania pojemników do nowych wymagań. Każdy pojemnik zostanie oznaczony naklejką z nazwą rodzaju odpadu, jaki może do niego trafić.

Prosimy nie odklejać naklejek i nie przeklejać ich na inne pojemniki !!! Pojemniki są oznaczone zgodnie z nowymi przepisami !!!


W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące rodzaje odpadów: niesegregowane odpady komunalne, metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło i bioodpady.

Zestaw 5 pojemników o ujednoliconych kolorem oznaczeniach wspólnie w gnieździe do selektywnej zbiórki

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE


Pojemniki od 0.12 m3, ilość pojemników uzależniona od ilości osób zadeklarowanych przez wlaściciela nieruchomości (zarządcę)

Częstotliwość odbioru :


nie rzadziej niż raz na tydzień

odpady komunalne

Wrzucaj:

 • Wszystko czego nie można wyrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym

Nie wrzucaj:

 • gruzu, ziemi, żużlu i gorqcego popiolu
 • śniegu, lodu
 • substancji toksycznych, żrących i wybuchowych
 • przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych
 • odpadów przemysłowych i medycznychMETALE I TWORZYWA SZTUCZNE


Pojemniki od 0.24 m3

Częstotliwość odbioru :


nie rzadziej niż 2 razy na tydzień

metale

Wrzucaj:

 • butelki po napojach (zgniecione)
 • opakowania z tworzyw sztucznych
 • opakowania wielomateriałowe np. karton po mleku, sokach
 • plaslikowe torby, worki, reklamówki i inne folie (niezabrudzone)
 • metale kolorowe (puszki po napojach i konserwach)
 • folie aluminiową (niezabrudzoną)
 • zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale polączonych kilku surowców)
 • puste opakowania po lekach i zużytych artykułach medycznych
Redukujmy objętość opakowań poprzez ich zgniatanie, składanie itp. przed wrzuceniem do pojemnika

Nie wrzucaj:

 • odpadów higienicznych
 • butelek i pojemników z zawartoscią
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek, pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektrycznego i AGD
 • tworzyw piankowych, gum, silikonów
PAPIER


Pojemniki od 0.12 m3

Częstotliwość odbioru :  


nie rzadziej niż raz na miesiąc

papier

Wrzucaj:

 • opakowania z papieru, kartonu, tektury
 • gazety, czasopisma
 • katalogi, ulotki
 • papier, zadrukowane kartki
 • książki i zeszyty
 • torebki i worki papierowe
 • papier pakowy

Nie wrzucaj:

 • papieru mocno zabrudzonego lub zatłuszczonego
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • kartonów po mleku i napojach
 • pieluch jednorazowych i podpasek
 • zużytych ręczników kuchennych i chusteczek higienicznych
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • ubrań
SZKŁO


Pojemniki od 0.12 m3

Częstotliwość odbioru :


nie rzadziej niż raz na miesiąc

szklo

Wrzucaj:

 • czyste opakowania szklane
 • butelki, słoiki, flakony
 • opakowania szklane bez zawartości

Nie wrzucaj:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, kryształów
 • szkła żaroodpornego
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb samochodowych, okiennych
 • termometrów
 • stłuczki szklanej
BIO


Pojemniki od 0.12 m3

Częstotliwość odbioru :


nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od kwietnia do października i nie rzadziej niż raz na miesiąc w okresie od listopada do marca

bio

Wrzucaj:

 • odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.)
 • drobne galązki drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • resztki jedzenia (bez mięs)

Nie wrzucaj:

 • kości zwierząt
 • resztek mięsa
 • worków foliowych
 • odchodów zwierząt
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i MDF
 • ziemi i kamieni